+16 Geguritan Bahasa Jawa Tema Wisata Alam Tuban

Geguritan Bahasa Jawa Tema Wisata Alam Tuban

Contoh Geguritan dan Artinya
Tuladha geguritan kanthi sulih Basa Indonesia (Contoh geguritan Bahasa Jawa dan artinya dalam Bahasa Indonesia):
Bahasa Jawa:
Ratmaya Celathu
Nalika rahayu lan basuki prapta
Lan esem bali ngriya muka
Ora ana maneh panggonan kanggo tetesing waspa
Karana kabeh kaya mijil ing pratama
Kudu tansah eling lan waspada
Sebab cakra manggilingan kuwi wus dadi lakuning ndonya
Kabeh mung sak derma nglakoni marganing Allah Swt
Nalika rubeda lan cilaka tumeka
Kudu tansah sabar lan ndedonga
Uga aja mandheg ngupaya kebak ing karya
Supaya sakkabehing reridu lan sambekala
Isa ndang sirna mukswa
Sebab donga lan upaya karya kuwi marga utama
Kanggo tumedhaking sih saka Allah Swt.
Terjemahan bebas Bahasa Indonesia :
Saat kebahagiaan hadir
Dan senyum di wajah kembali terukir
Tak ada sisa lagi buat nadir
Karena semua seolah kembali lahir
Harus selalu ingat dan waspada
Sebab pemeo roda pedati telah menjadi marga dunia
Semua hanya menjalani kehendak Allah Swt
Ketika goncangan dan celaka tiba
Harus selalu sabar dan berdoa
Juga jangan berhenti berupaya selalu penuh usaha
Supaya seluruh dukana dan gulita nestapa
Bisa segera lenyap sirna
Sebab doa dan upaya selalu berkarya itu jalan utama
Untuk hadirnya pahala dan ridho Allah Swt.
Geguritan Bahasa Jawa Singkat
Di bawah ini adalah beberapa geguritan Bahasa Jawa singkat:
Ing Tengah Wengi
Yen ing tengah wengi
Hana angin kang semliwer
Mandheng bulan purnama sidhi
Ati tan saya ayem
Kelingan kanikmatan gusthi
Seng tanpa wathes paring kawelas asih marang makhluk
Sembah ipun amung pasrah.
Sliramu
Sinawang saka netramu
Ana rasa kang kebak pitakonan
Yagene slira musnah sajroning werdi
Rinasa ing sajroning tyas
Ana rasa wuyung kang tansah ngrembuyung
Tanpa kuwawa bisa antuk jampi.
Wiji
Trubus kang ginadhang
Isih dadi anteb bombonging tekad
Nora ruruh sanajan sinenggut
Mosak-masiking sindhung riwut.
Trisatya dadya mustikaning ubaya
Keket ginegem tan samar pamore
Praja Mudha Karana
Sayekti.
Baca juga:  Kumpulan Puisi Cinta Pendek Romantis buat Pacar, Menyentuh Hati
Wis Mumur
Grimis wengi iki gowo atis
Cahyaning lintang ilang, kalingan mendung
Peteng dhedhet
Jumbuh karo crita tresnaku
Surem…tanpa cahya
Anyep tanpa rasa
Kejiret cidra,dirante kahanan
Maju tatu,mundur ajur
Kandheg, mandheg, kwaku
Merga wis mumur.
Geguritan Pahlawan
Berikut beberapa contoh geguritan Bahasa Jawa dengan tema pahlawan dan nasionalisme:
Kamardikan
Awit manunggaling bangsa
Gusti paring barokah
Uwal nagri saking kompeni
Sumingkir penjajah kita bungah
Tumetes waspa kita mardika
Ujud syukur mring Maha Luhur
Sayuk rukun bagya raharja.
Puji syukur mring Gusti
Rohmat katampi kita sami
Ora lali syukur tumus ati
Kanthi konjem permati
Lestari nagri edi peni
Akarya subur ibu pertiwi
Makmur bangsa kita neki
Anjoging kawula bisa nyawiji
Sinengkuyung para kiyai
Ilang balak saha cubriya sesami.
Indahing bumi nuswantara
Nedahaken bangsa bisa kuncara
Darbe rasa prasaja tindaknya
Ora kumalungkun mring sasama
Nuhoni watak kang utama
Eling kita mung sakderma
Sombong kasingkirna
Iku laku wajib tinuladha
Ajer tutur tumindak mulya.
Mituhu dhawuhe winasis
Eling mring Maha Kuwasa
Rohmat tumprap kita
Dadya bangsa raharja
Elok sinawang netra
Kaiket suh Pancasila
Alloh tansah ridho.
Waspa Saka Bangsa
Lilakna aku mara nggawa
Tembang-tembang rasa
Kang ginuritku ing angkasa
Supaya atiku kathon lega.
Guritku mung gurit sumende
Tansah njojoh jiwa ing kene
Ojo thok gawe lara
Ben dadi pamikire kanca.
Linambaran waspa kang dadi
Ubeling panandang angga
Ameruhi lukning jantra bangsa
Kang wus ngancik ing luwih saka 50 warsa.
Dina-dina mung kebak warta
Kang gawe ringkihe bangsa
Kabeh pada sulaya
Ngrebut menang pamikiran.
Dina iki layange angin
Paweh kabar sing digawa
Maling malaing nagri
Wus nguntal jiwa bumi pertiwi.
Warta wingi
Kabuka saka kaca televisi
Anane suwarga kang butuh nyawa
Saka nom-nomane negara.
Taun sadurunge
Wis lahire luh saka naetra
Patine bocah-bocah prawan
Kauntal para muda kang nandang pedofilia.
Sawangen ing kana
Gendara abang putih
Sing gawa getih lan balunge rama
Saiki wus kajuwing-juwing.
Kijing-Kjing Tuwa
Nalika sejarah
Amung dadi kijing-kijng tua
Donya kadya ubenge jarum jam
Kabeh mung padha lelakone.
Lan nalika wektu
Kanggo ngubur mangsa sing wus kelakon
Bakal isih ana carita rerintih
Sing dadi pasugatan saben dina.
Sejarah….
Dudu awujud barang
Sejarah ….
Kahanan kang kaguang.
Sejarah….
Ora amung kasimpen
Kanggo kembul bujanane zaman
Kang wus using lan diguang. Ojo!
Sejarah…
Kudu kaceritak ake
Marang bocah-bocah enom
Snajan tho kalane ono waspa
Lan uga ing otak kang ala.
Mangsa sing wus katata
Mbutuhke panyapa saka wektu
Kanggo ngawruhke lan nyinauni putu-putu
Saupaya nora tumindak kang padha.
Ojo nganti kijing-kijing tua
Atis ing tanah kang cengkar
Kong lan tintrim ing kahanan.
Mbok menawa sekat-sekat kang anyep
Bakal kagiles canggah-canggah kang rumangsa
Rapete sekat-sekat carita gawe mrinding
Lan ojo nganti ana rasa berontak otake.
Lan ojo mbok gawe si juru kunci
Dewe kesepian tanpa sing ngampiri
Kanggo ngajak piknik ing zaman semana
Amarga thuthuke pingin nembang gurit-gurit lawas.
Kijing-kijing tua
Isih anteng tanpa guna
Sansaya suwe sansaya nambah gulungane
Kanthi cari kang padha ngandut luh lan waspane.
Geguritan Ibu
Simak beberapa contoh geguritan Bahasa Jawa tentang ibu di bawah ini:
Bapa Biyungku
Urip…
Ora mung saderma nglakoni
Nanging tetep kudu mbudidaya
Najan rumaket ing wangine badeg
Tanpa kapetung ing nyawa
Mung supaya bocah-bocah cukup.
Saka mletheking surya
Jumangkah suku kanthi tatag
Luaku ing sadawane dalan
Tumeka lingisire bagaskara.
Tan rinasa
Lungkrahe raga
Tan ginawa
Tumurune kringet lan waspa
Mbudi daya ing pangupayan
Nyukupi butuh pautra-putrine
Najan tho
Ameng-ameng ing bebaya.
Abote
Kasangga
Rekasane dirasake dewe
Mung kanggo bunge putra.
Ing gegambaran wewayangane
Bisaa meruhi kekudangane ati
Mbesuke mukti tiba mburine
Najan piyambake ora bisa melu ngrasake.
Bapa…
Biyung…
Matur nuwun
Sing bisa ndak aturke
Ing ukaraku kang rinakit iki.
Baca juga:  Kumpulan Puisi Guru Singkat, Guruku Tercinta: Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
Geguritan Tema Lingkungan
Di bawah merupakan contoh geguritan Bahasa Jawa tema lingkungan dan contoh geguritan Bahasa Jawa tentang alam:
Wengi
Sunare sang bagaskara wanci ngadepke surup
Katan branang warna lembayung
Katan endah yen sinawang
Kanti esem sumringah sang bagaskoro bali marang paturone.
Nganti nganti dina candake saperlu madangi jagat roya.
Wengi…
Tanpa sunar…
Peteng tanpa lintang
Kanti ati kebak miris
Sikil jumangkah metu ing latar.
Tak sawang…
Lintang rembulan katutup mega
Mega klawu kanti guya guyu nuduhke pangusane
Yen lintang rembulan rinengkuh tan bisa uwal
Jagat peteng nora kwasa opo opo.
Tintrim…
Atis…
Anggegirisi…
Alon aku lumebu
Ing batin aku mung bisa ngucap
Muga kahanan wengi iki bisoa gumanti parak esuk kang edi peni.
Malem Selasa Kliwon
Malem selasa kilwon
Kang gawa sakehe pitakon
Ing jagad tanpa payon
Para manungsa padha sesingitan.
Wengi iki tintrim
Wengi kang sepi
Angin kelangan laku
Kabeh kewan bisu.
Mendung sore mau, ilang
Kanthi gawa rintik-rintik,bubar
Hawa donya,kadya mulate dahana
Panas lan sumpeg ing jiwa.
Malem selasa kliwon
Apa bener, demit klayaban ?
Saenggo manungsa delik ing jero senthong
Supaya ora kadustho wewe gombel lan butho.
Malem selasa kliwon
Wengi kang tanpa rowang
Tanpa kanca, kanggo mbabar esem
Amung kathon peteng.
Rembulan Tipis
Repepeh repepeh wus lumarap aneng tepine langit mangsa ketiga
Sang sitoresmi cemlurit ngabiyantara sedeku tumungkul konjem ing pertiwi
Sunare kebak pratandha rangu anggembol wadi kang kawekas
Lirih luruh ngarih arih angrerintih pocapane kasangkut pager wesi bebetenge rasa.
Wewadhul marang angin kang uga wus kalepyan ing janji
Amung pengin takon ana ngendi dununge prasapa kang wus tinali bakal dumadi
Napas-napas pangajab tansah ngesuk ing pambudi supaya anglari rakitane pradondi
Apa isih kudu semaya yen ta rembulan ndadari wus kapecak telung candra tanpa kandha.
Rembulan tipis ngempet tangis aneng kikising rasa kang wus kinalungan kalpika.
Geguritan Tema Pendidikan
Kalau kamu mencari contoh geguritan Bahasa Jawa tema pendidikan atau geguritan Bahasa Jawa tentang guru, kami berikan beberapa contohnya di bawah ini:
Guruku Oborku
Kadya ron garing
Kumleyang kabur kanginan
Ing jagat peteng lelimengan.
Krasa luwih abot
Anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep
Mlakuku ora mantep.
Kagubet ribet lan ruwet
Adoh saka cahyamu
Pedhut ing sakindering pandulu
Panjenengan.
Guruku, sihku, oborku
Kancanana sukmaku sinau bab katresnan sajroning ati.
Panguwasa Lacut
Ilang siji mbaka siji kaendahan bangsaku
Rasa mikul dhuwur mendem jero kaya dianggep ora cocok maneh
Yen rumangsa bener lan pener coba madheg dadi panguwasa
Seneng banget ngobral surasa kang kebak apatis
Iki negarane sapa?
Iki bangsane apa?
Yagene obral omongan ala
Yagene kaya wes paling akeh bektine marang negarane
Yagene mung bisa ngumbar surasa basa nanging ora bisa paring solusi.
Hyang Baskara
Banyu telaga akinclong-kinclong
Kataman cahyaning Hyang Baskara
Sliwering manuk kang golek ijon
Kumelap angrengga pesawangan
Nanging sawuse surup srengenge
Gambar ing telaga ilang musna
Peteng sepi samun ing wengi.
Padhang-petenge atining manungsa
Abang birune gumantung karsane Gusti.
Getun Geduwung
Getun
Pancene mapan ing mburi
Tumindak sadengahe nglakoni urip
Nemu bilahi, ngemu rubedhaning lelakon
Kudu tinampa kanthi legawa.
Getun
Ojo kanggo gawe paitan
Nggresula mecaki urip
Ananging dadi sranane
Mawas diri pribadi
Anambah ngabekti mring ywang Widhi
Supaya enggal luar saka bebaya
Lan antuk pangapuran saka kersane.
Getun
Ora kanggo mungkasi urip
Sing wis diparinge Gusti
Lan luwoh ngati-ati anggone
Lumaku sajeroning jagat
Dimen ora tuwuh keduwung ing urip.
Tirakatan
Jare tirakat
Lho
Kok malah pada remi
Lho
Pojok kono remi
Lho
Sisih kono dangdutan
Lho, wiraneme
Malah ngedep botolan
Aku malah bingung
Apa yo tiraka kui
Nek ngendikane simbah..
Jare prihatin
Manekung marang Gusti
Nyepi selo rame
Yoo yooo
Tak tinggal, nyngkir wae.
Geguritan Katresnan
Di bawah ini merupakan contoh geguritan Bahasa Jawa tentang cinta:
Dhuh Kluwungku
Ginurit ing nglangute rasa
Kapang kang tumungkul ing telenging ati
Ngrembaka sangsaya gedhe
Sumrambah ing ati lan driya
Yagene kudu ana kowe ing ati iki
Yagene kowe gawe crita ing rasa
Yagene kudu ana kowe sing bisa nglaras tembang endah sajroning atiku
Ngukir sayuta tembung tresna kebak impen
Dhuh kluwungku
Kapang iki mung kanggo sliramu
Dhuh kluwungku donga pujiku tansah kanggomu
Kluwung endah yen dinulu
Nanging kluwung ora bisa diduweni
Ginurit ing tengahing ratri
Nalika rasa kapang kaya ngenteni tetesing tirta wening ing mangsa ketiga
Nalika wewayanganmu sansaya burem kadya pedhut
Ngranggeh impen kang ginantung ing awang
Mokal bisa kawujud dadi kasunyatan
Dinulu ing pangrasa
Kaukir ing sajroning tyas
Gending wuyung ngrembuyung kalaras kebak rasa

Donga puji kanggo sliramu muga ana kluwung sajroning atiku lan atimu.


Top